image

Vyhledávání

Informační SMS

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30
VAROVÁNÍ PŘED PODVODNÝMI SMS A EMAILY
1 2 3
ADVENTNÍ KONCERT V ZÁMRSKU
ADVENTNÍ KONCERT V ZÁMRSKU 3.12.
VÁNOČNÍ ROZSVÍCENÍ STROMEČKU
4 5
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 5. 12.
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 5.12.
6
ORDINACE MUDR. BROMOVÉ - INFORMACE O ČERPÁNÍ DOVOLENÉ
SVOZ PAPÍRU 6.12.
7
ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY KNIHOVNY
8 9
VÁNOČNÍ TRHY S GRILOVÁNÍM MIKULÁŠSKÉHO PRASÁTKA A S OBČERSTVENÍM V HOSTINCI V PODSKALÍ
10
11 12 13
SVOZ SKLA 13.12.
14 15 16 17
18
SVOZ KOVOVÉHO ODPADU 18.12.
19
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 19.12.
20 21 22
SVOZ PLASTŮ A TETRAPAKŮ 22.12.
23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Kanalizace Zámrsk - Janovičky

Kanalizace Zámrsk - Janovičky


11.9.2015

Kanalizace Zámrsk – Janovičky je dokončena, 
je možno zrealizovat připojení nemovitostí

 

Vážení spoluobčané,

stavba kanalizace Zámrsk – Janovičky je dokončena a na základě úspěšně proběhlých zkoušek a kontrol podáváme žádost o kolaudaci stavby. Od dnešního dne, tedy od 11.9.2015 je možné připojit Vaše nemovitosti do kanalizačního řadu. Před připojením je však nutno zkontrolovat, zda je připojení provedeno přípojkou, zrealizovanou v souladu se všemi příslušnými technickými předpisy. Po dohodě tyto kontroly zajistí pověření zástupci obce:

Milan Novotný č. tel. 605 811 209
Martin Vyhledal č. tel. 730 845 316 
Pavel Matys č. tel. 724 023 419

Jak bude prohlídka kanalizační přípojky probíhat?

Jakmile budete mít přípojku hotovou, zkontaktujte výše uvedené osoby a domluvte si schůzku na místě. Pověřená osoba Vás navštíví, přípojku prohlédne, zjistí potřebné skutečnosti, které zapíše do protokolu a navzájem si protokol podepíšete. Dále na místě vyplníte své údaje do návrhu Smlouvy o odvádění odpadních vod, její dva výtisky podepíšete a oba předáte pověřené osobě. Smlouvu bude parafovat obec spolu s doplněním účinnosti smlouvy až podle termínu vydání kolaudačního souhlasu. Jedno paré smlouvy poté obdržíte.

V některých případech přípojka zcela neodpovídá projektové dokumentaci, protože byla z různých důvodů provedena odlišně. To nebude považováno za vadu v případě, že přípojka odpovídá technickým předpisům pro připojení. Toto bude předmětem kontroly pověřenou osobou.

Upozorňujeme, že:

  • Nesmí dojít k napojení do kanalizace bez kontroly přípojky zástupcem obce.

  • Do přípojky nesmí být v žádném případě napojen svod dešťové vody.

  • Kanalizace je splašková a odpady, které do ní budou zaústěny, nesmí projít žádnou formou předčištění.

  • Důrazně upozorňujeme všechny majitele septiků, kteří po připojení svých nemovitostí septik vyřadí z provozu, že v žádném případě nesmí dojít k přečerpání obsahu septiku do kanalizace! Toto kanalizační řád striktně zakazuje a každý, kdo by tak učinil, se vystavuje sankcím. 

A kolik Vás bude stát stočné?

Na základě našich výpočtů, dále požadavku SFŽP na zajištění tvorby fondu na obnovu majetku a s přihlédnutím k výši stočného, účtovaného v oblasti působnosti firmy VaK Vysoké Mýto (což je 33,43 Kč/m3 včetně DPH) činí stanovená cena stočného v rámci Kanalizace Zámrsk – Janovičky včetně DPH 35,- Kč/m3. Pro doplnění informace uvádíme, že tuto výši stočného SFŽP jako poskytovatel dotace akceptoval, obec je však povinna fond na obnovu majetku dofinancovávat ze svého rozpočtu.

31.7.2015

Informujeme občany, že po dohodě zúčastněných stran v rámci stavby kanalizace Zámrsk - Janovičky bude možné první napojení do kanalizace provádět oproti předpokladu cca o 4 týdny později, tj. po 11. září. 

3.7.2015

Informujeme, že na obecním úřadě si již můžete vyzvednout zbývající paré všech projektů kanalizačních přípojek, a to v úředních dnech - v pondělí od 8 do 17 hodin a ve středu od 8 do 16 hodin.

30.6.2015

Po ukončené pokládce kanalizačního vedení dojde od úterý 7. července k realizaci dlažby v Závodní ulici. Práce budou probíhat ve směru od obecního úřadu směrem k prodejně.

30.6.2015

Vážení občané,

od úterý 7. července započne kompletní rekonstrukce kanalizace na Starém sídlišti. Začátek stavby bude v ulici na Novém sídlišti směrem k řadovkám. V souvislosti s touto stavbou bude docházet k omezení provozu v této části obce. Firma Instal Chroustovice s.r.o., která stavbu realizuje, přislíbila operativně informovat obyvatele nemovitostí, kteří budou aktuálně omezeni v příjezdu k domům.

V souvislosti s touto stavbou žádáme občany, aby neparkovali na prostranství mezi hasičskou zbrojnicí a kadeřnictvím. Tato plocha bude zčásti využívána k uložení stavebního materiálu.  

26.6.2015

Z důvodu postupu výstavby kanalizace bude od pondělí 29. června uzavřena komunikace Po Skalách na Starou Ves. Objízdná trasa bude vedena kolem Cihelny, Třešňovky a rybníku Čtvrťáku. Komunikace byla před touto objížďkou provizorně vyspravena.

V pondělí 29.6. dojde nejprve k jednodennímu překopu komunikace u trafačky u mostu přes řeku Loučnou, který bude večer zahrnut. Od úterý začnou výkopové práce od křižovatky u Tošovských směrem k Merklovým. Dobu uzavírky lze odhadnout cca na 2 týdny.

Děkujeme za pochopení tohoto nezbytného dopravního omezení. 

V Zámrsku, 5.6.2015

Informujeme občany, že vzhledem ke komplikovaným podmínkám kanalizačních výkopů bude uzavírka průtahu obcí (silnice III. třídy č. 3152) prodloužena až do úterý 9. června včetně.

Během nadcházejícího víkendu 6. a 7. června bude komunikace na průtahu obcí pro místní občany s opatrností sjízdná, upozorňujeme však na nutnost dodržování snížené rychlosti.

V pondělí a v úterý 8. a 9. června dojde k úplné uzavírce silnice a k překopu komunikace v úseku mezi prodejnou a hostincem V Podskalí. Provizorní objízdná trasa povede ulicí Závodní (tj. od prodejny k obecnímu úřadu) a dále k budově pošty a mateřské školy. Opět upozorňujeme na nutnost přizpůsobení rychlosti stavu komunikace a podmínkám stavby.

Znovu připomínáme, že průjezd obcí je umožněn pouze místním, popřípadě nezbytné dopravní obsluze. Pohyb vozidel v obci bude nadále pod zvýšeným dohledem policie.

Děkujeme za pochopení tohoto nezbytného dopravního omezení. 

 

28.5.2015

Příprava na realizaci domovních přípojek

Na obecním úřadě je až na několik výjimek, vyplývajících z aktuálních projektových změn stavby, připravena k vyzvednutí projektová dokumentace kanalizačních přípojek soukromých nemovitostí. Příslušné paré dokumentace si můžete vyzvednout oproti podpisu v úředních dnech obecního úřadu. 

Upozorňujeme občany, že cena přípojky, uvedená v projektové dokumentaci, je takzvaná cena tabulková, která byla do rozpočtu dosazena dle platných norem. Jedná se tedy o cenu orientační a maximální. Skutečná cena za realizaci, nabídnutá stavební firmou, bude nižší.

Obecní úřad na základě požadavku občanů osloví několik firem, které nabídnou individuální cenu za jednotlivé úkony - tj. výkopy, trubky a realizaci přípojky. Firmu s nejvýhodnější nabídkou poté doporučí občanům, kteří si provedení prací s firmou dohodnou samostatně.

Vyjádření, zda máte zájem o vysoutěžení a doporučení firmy na realizaci přípojek nám prosím sdělte nejpozději do 8. června 2015. 

Vzhledem k velkému objemu projektovaných dat a kapacitě stavebního úřadu se firmě VS Chrudim dosud nepodařilo zajistit územní souhlas stavebního úřadu, jeho vydání se předpokládá do srpna. Toto však přípravě na realizaci přípojek nebrání.

Znovu upozorňujeme na nutnost zajistit odborný dozor kvalifikované osoby v případě, že budete realizovat domovní přípojku svépomocí! Do kanalizačního řadu bude možno napojit pouze přípojky, které odpovídají projektové dokumentaci. Před konečným připojením do kanalizačního řadu zkontroluje stav každé přípojky odborný technik, pověřený obcí. 

 

25.5.2015

Z důvodu postupu výstavby kanalizace probíhá od dnešního dne, tj. pondělí  25. května do neděle 7. června úplná uzavírka komunikace na průtahu obcí v úseku na Nové Vsi. Jedná se o nejzávažnější omezení dopravy v průběhu stavby kanalizace. Komunikace na Dobříkov je obousměrně uzavřena, vjezdy do obce jsou osazeny dopravními značkami „Zákaz vjezdu všech vozidel“, která se však nevztahuje na místní občany a osoby, vlastnící v obci nemovitost. Tento způsob uzavírky je odsouhlasen Policií ČR. Případný průjezd obcí pro místní je možný ulicí Nad Strání a Lipovou, všechny občany však žádáme o maximální ohleduplnost při průjezdu a přizpůsobení rychlosti stavu komunikace.

Práce v komunikaci budou probíhat postupně, bude proveden výkop vždy na určitém úseku v rozsahu cca 20 m, který bude po položení potrubí vzápětí zasypán a zhutněn. Jednotlivé nemovitosti budou přístupné vždy alespoň z jednoho směru, a to buď od křižovatky U křížku, nebo od mostu přes řeku Loučnou. Vjezdy a výjezdy vozidel od rodinných domů tedy budou omezeny vždy pouze po dobu provádění prací v nezbytné blízkosti jednotlivé nemovitosti. Zaměstnanci realizační firmy budou obyvatele domů o omezení vjezdu k jejich nemovitosti informovat.

Vážení občané, děkujeme všem za pochopení tohoto nezbytného dopravního omezení.

15.5.2015

Z důvodu postupu výstavby kanalizace proběhne v následujících týdnech počínaje sobotou 16. května uzavírka komunikace v Závodní ulici, tj. od prodejny k obecnímu úřadu. Práce budou probíhat postupně s počátkem u prodejny, bude proveden výkop vždy na určitém úseku v rozsahu cca 20 m, který bude po položení potrubí vzápětí zasypán a zhutněn. Jednotlivé nemovitosti budou přístupné vždy z jednoho směru, a to buď od prodejny, nebo od obecního úřadu (s příjezdem od pošty). Vjezdy a výjezdy vozidel od rodinných domů tedy budou omezeny vždy pouze po dobu provádění prací v nezbytné blízkosti jednotlivé nemovitosti. Zaměstnanci realizační firmy budou obyvatele domů o omezení vjezdu k jejich nemovitosti informovat.

Děkujeme za pochopení tohoto nezbytného dopravního omezení. 

11.5.2015

Od 11. května bude z důvodu kanalizačních prací cca po dobu jednoho týdne uzavřena cesta na Starou Ves - od lávky ve směru od Svatošových.

3.4.2015

Vážení občané,

z důvodu postupu výstavby kanalizace proběhne ve dnech 7. až 11. dubna, tj. od úterý do soboty příštího týdne, úplná uzavírka komunikace na Nové Vsi od křižovatky U křížku směrem k nádraží, a to od křižovatky po číslo popisné 52 na Nové Vsi (Kajsrlíkovi). Objízdná trasa je plánována po silnici I/35, autobusová zastávka v Janovičkách bude po dobu výstavby přesunuta na křižovatku u Šmahů. Vše bude značeno dopravními značkami.

Vjezdy a výjezdy vozidel od rodinných domů budou omezeny vždy pouze po dobu provádění prací v nezbytné blízkosti jednotlivé nemovitosti. Zaměstnanci firmy MADOS budou nejméně den dopředu informovat obyvatele domů o omezení vjezdu u jejich nemovitosti.

Děkujeme za pochopení tohoto nezbytného dopravního omezení.

 Lukáš Pelc, MADOS MT s.r.o., subdodavatel stavby Kanalizace Zámrsk - Janovičky

Průběh výstavby - harmonogram a lokalizace výkopových prací VZESTUPNĚ

Období od-do Místo výstavby Poznámka
Od 1.5.2015 Práce probíhají průběžně v obci. Úplné uzavírky ulic a jednotlivých částí jsou uvedeny viz výše.  

Od 30.3.2015

Janovičky - střed obce

Janovičky - pokládka výtlaku

Nová Ves - komunikace k nádraží

Stará Ves - k Úvozu

Stará Ves - přípojky na stokách

výtlak Janovičky směr Nová Ves

ulice Nad strání - odbočky k nemovitostem

od zámku směrem k řece

7 pracovních skupin
od 23.3.2015 Janovičky - směr k mostu pod I/35

Nová Ves - komunikace k nádraží

Stará Ves

část obce Zámrsk před nádražím - přípojky na stokách

výtlak Janovičky směr Nová Ves

ulice Nad strání - odbočky k nemovitostem

výtlak na ČOV  směrem na Šnakov

od zámku směrem k řece

7 pracovních skupin
od 23.2. Odbočná stoka z ulice u nádraží do zástavby

práce v ulici před nádražím

pokračování prací v ulici Lipová směrem k ulici Nad Strání

Stará Ves - ve směru od louky do zástavby

výtlak na ČOV  směrem na Šnakov

Janovičky

5 pracovních skupin
od 16.2. 

Odbočná stoka z ulice u nádraží do zástavby

práce v ulici před nádražím

pokračování prací v ulici Lipová směrem k ulici Nad Strání

Stará Ves - ve směru od louky do zástavby

výtlak na ČOV  směrem na Šnakov

5 pracovních skupin
12.1. až 30.1.2015 předpolí křižovatky u č.p. 31 až č.p. 44 ze směru od Janoviček k nádraží ČD 2 pracovní skupiny

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO VLASTNÍKY STUDNÍ

Žádáme všechny majitele pozemků se studněmi, aby existenci studny nahlásili našemu obecnímu úřadu a to bez ohledu, zda je voda ze studny využívána, nebo ne. Při provádění kanalizačních výkopů by mohlo dojít ke ztrátě vody ze studny, popřípadě by se výkopy mohly zalévat vodou a o případném zdroji vody je tedy třeba mít informace. V případě, že bude realizátor stavby o existenci studny vědět, může předem provést opatření proti ztrátě vody.

Odpovědi na dotazy - různé

Zámršťáček speciál I. - září 2014

Zámršťáček speciál II. - listopad 2014