image

Vyhledávání

Informační SMS

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1
DĚTSKÝ DEN S UDICÍ 1.6.
POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ OBNOVENÉ OBECNÍ PRODEJNY
PRODEJ PEČIVA V OBECNÍ PRODEJNĚ V PÁTEK 31.5. A V SOBOTU 1.6. 2024
Prodejna Zámrsk – KONZUM Partner
2
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY ŽEN NA PRVÁKU
3 4
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 4.6.
5 6 7
SVOZ PLASTŮ A TETRAPAKŮ 7.6.
8 9
10 11 12
SVOZ SKLA 12.6.
13
POZVÁNKA NA ŠKOLNÍ ZÁMRSKÁNÍ
14
ARCHIVNÍ ODDĚLENÍ SOA V ZÁMRSKU ZVE NA VÝSTAVU RŮZNORODOSTÍ A PROMĚN ARCHIVÁLIÍ
POZVÁNKA NA VARHANNÍ KONCERT V KOSTELE SV. MARTINA
15
POZVÁNKA NA ZVĚŘINOVÉ HODY
DĚTSKÝ DEN A BURGER FESTIVAL NA HŘIŠTI V ZÁMRSKU
16
INFORMACE O VÝLUKÁCH SŽ NA ŽELEZNIČNÍ TRATI V ÚSEKU PARDUBICE HL. NÁDRAŽÍ - KOSTĚNICE
17 18
PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA ELEKTŘINY 18.6.
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 18.6.
19
SVOZ PAPÍRU 19.6.
20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Základní škola původní > Výroční zprávy

Výroční zprávy

Výroční zpráva školy za rok 2010 – 2011

 OBSAH

 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě).
 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku.
 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy.
 4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy.
 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií.
 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů.
 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.
 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti.
 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí.
 10. Základní údaje o hospodaření školy.
 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů.
 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.
 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů.
 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.

  

1. Základní údaje o škole 

1.1.     Název školy:               Základní škola Zámrsk, okres Ústí nad Orlicí

            Adresa:                      565 43 Zámrsk 3

            Právní forma:           příspěvková organizace

            IČO:                           71011901

            IZO:                           102642427

            Vedení školy:            ředitelka: Jarmila Jandová

            Tel:                             465 481 227

            E – mail:                    zszamrsk@tiscsli.cz

            WWW stránky:        www.zamrsk.cz

 

1.2.      Zřizovatel:                Obec Zámrsk

            Adresa:                      Zámrsk 95

            Tel.:                            465 481 221

            WWW stránky:        www.zamrsk.cz

 

1.3.            Součástí školy:               

            Základní škola       1. stupeň

                                               Kapacita 46 žáků        IZO:  102642427          

            Školní družina:

                                               Kapacita: 25 žáků       IZO:  118000659 

           Školní jídelna – výdejna:

                                               Kapacita: neuvádí se 

 

Počet tříd ZŠ

Počet žáků ZŠ

Počet oddělení ŠD 

Počet žáků ŠD

2

18

1

18

  1.4.            Charakteristika školy

 Organizace vykonává činnost uvedených druhů škol a školských zařízení.

Druhy škol: Základní škola.

Druhy školských zařízení: Školní družina, Školní jídelna- výdejna.

Škola je málotřídní – 2 třídy, 5 postupných ročníků. Spoje ročníků: 1. a 2. a 3. ročník; 4. a 5.ročník. Je dostatečně vybavena pro normální chod školy. Škola má k dispozici CD přehrávač, klávesy, dětské hudební nástroje, video. Chybí tělocvična. Materiální část je hrazena z rozpočtu školy. Škola je vybavena výpočetní technikou. Má 8 žákovských počítačů a 1 učitelský.

Školní jídelna- výdejna odpovídá požadavkům na školní stravování.

Škola nemá v celém objektu bezbariérové přístupy (pouze hlavní vchody).

Základní škola i školní družina se nacházejí společně v jedné budově, školní jídelna je umístěna v jiné budově (100 m od školy) v areálu MŠ.

Pro pobyt žáků venku slouží školní zahrada, zámecký park u školy. Školní zahrada je vybavena jedním pískovištěm, jezírkem,  dřevěnou průlezkou a houpačkou.   

1.5.            Školská rada 

Školská rada pracovala ve složení:

předsedkyně: Petra Houžvičková, bytem Zámrsk čp. 69, PSČ 565 43 (volená zástupkyně rodičů žáků)

člen: Ing. František Černý, bytem Zámrsk čp. 146, PSČ 565 43 (volený zástupce pedag. pracovníků školy)

člen: Pavel Matys, bytem Zámrsk Janovičky čp. 34, PSČ 565 43 (zástupce zřizovatele), který nastoupil po Marcele Kajsrlíkové 

V dubna 2010 byla zvolena za paní Petru Houžvičkovou (zástupce rodičů) v řádných volbách paní Miroslava Břečťanová. Důvodem je odchod syna p. Houžvičkové do 6. roč. do ZŠ ve Vysokém Mýtě. 

Školská rada projednává všechna ustanovení daná § 168 zákona č. 561/204 Sb., a je kvalitním partnerem školy.

  

2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

 Základní škola 

V základní škole se vyučovalo v 1. 2. 3. a ve 4. ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem „MALÍ ROBINSONI“,

č.j.: 15/2007, a v. 5. ročníku  podle vzdělávacího programu Základní škola,č.j. 16847/96-2 (dobíhající). 

Ve školním roce 2010/2011 byla základní škola organizována jako dvojtřídní s 18 žáky. Vzhledem k chybějícímu počtu žáků na třídu požádala škola zřizovatele Obec Zámrsk o udělení výjimky z počtu žáků. Zřizovatel ze své pravomoci výjimku pro školu schválil a zavázal se uhradit veškeré finanční náklady s tímto spojené.

Ročníky byly spojeny ve třídách takto: 

Třída

Ročník

Celkem žáků

Chlapců

Děvčat

I.

1.

5

3

2

 

2.

4

3

1

3.

1

1

0

II.

4.

7

3

4

5.

1

1

0

 Školní družina 

Činnosti ve školní družině probíhají podle Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání.

Školní družina má jedno oddělení, které navštěvoval 15 žáků s pravidelnou docházkou a

3 žáci s nepravidelnou docházkou.

Odpolední činnost žáků zpestřují zájmové kroužky. 

 

3.      Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Celkový počet zaměstnanců školy je 4. 

3.1.      Pedagogičtí pracovníci 

 

 

Úvazek

Délka praxe

St. vzdělání

Ředitelka

Jarmila Jandová

1,0

33 let

Učitel ZŠ

Ing. František Černý

1,0

6 let

Vychovatelka ŠD

Jiřina Přibylová

0,68

25 let

 Vzhledem k tomu, že ředitelka školy má sníženou přímou vyučovací povinnost 16 hodin týdně, některé vyučovací předměty (HV, PČ, TV) vyučovala paní učitelka Jiřina Přibylová na částečný úvazek. 

3.2.      Provozní zaměstnanci 

 

 

Úvazek

Jaroslava Kysilková

Školnice ZŠ, kuchařka

0,94

 

3.3.      Věkové složení pedagogických pracovníků 

Druh školy/zařízení

18 – 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

61 a více let

Celkový počet

Základní škola

0

 

2

1

0

3

Školní družina

0

0

1

0

0

1

  

4.      Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následnému přijetí do školy

 Zápis dětí do 1. ročníku základní školy se uskutečnil 26. ledna 2011. Slavnostního zápisu se zúčastnilo 6 předškoláků s rodiči. Jeden z nich podal žádost o odklad povinné školní docházky.

Na zápisu se podíleli jako každoročně žáci a všichni pedagogové školy. Pohádkový program byl tentokrát zaměřen na říši písmenek a čísel. Spolu s nimi plnili předškoláci zadané úkoly. Za jejich splnění si všichni budoucí prvňáčci odnesli na památku drobné dárečky.

Pro školní rok 2010/2011 bylo zapsáno 6 žáků. 

Počet nově zapsaných

Počet žádostí o odklad

Počet zahájení školní docházky po odkladu

Nastoupí do 1. třídy

6

1

5

5

 Žák 5. ročníku postoupil do vyššího ročníku a přestoupil na druhý stupeň plně organizované školy, na ZŠ Javornického Vysoké Mýto.

Na víceleté gymnázium se v letošním školním roce nikdo nepřihlásil.

V přípravném týdnu se přihlásily 2 žákyně, které na začátku školního roku 2011/2012 nastoupí do 1. ročníku.

 

5.      Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií 

5.1.      Výchovná opatření školy a klasifikace chování 

1. pololetí

Stupeň chování

Počet žáků

Procenta

1

18

100%

 2. pololetí

Stupeň chování

Počet žáků

Procenta

1

18

                    100%

 

5.2. Celkové hodnocení žáků a klasifikace 

1 pololetí 

Třída

Ročník

Počet žáků

Prospělo s vyznamenání

Prospělo

Neprospělo

Opak.

Dodatečný odklad

Žáci se SPVP

I.

1.

5

5

0

0

0

0

0

 

2.

4

2

2

0

0

0

0

 

3.

1

1

1

0

0

0

0

II.

4.

7

5

2

0

0

0

0

 

5.

1

0

1

0

0

0

0

1. stupeň

18

13

5

0

0

0

2

Celkem

18

13

5

0

0

0

2

  

2. pololetí 

Třída

Ročník

Počet žáků

Prospělo s vyznamenání

Prospělo

Neprospělo

Opak.

Dodatečný odklad

Žáci se SPVP

I.

1.

5

5

0

0

0

0

0

 

2.

4

2

2

0

0

0

0

 

3.

1

1

0

0

0

0

0

 

4.

7

5

2

0

0

0

0

 

5.

1

0

1

0

0

0

0

1. stupeň

18

13

5

0

0

0

2

Celkem

18

13

5

0

0

0

2

 

5.2. Údaje o zameškaných hodinách 

1. pololetí 

Třída

Ročník

Počet omluvených hodin

Počet omluvených hodin na žáka

Počet neomluvených hodin

Počet neomluvených hodin na žáka

I.

1.

146

0

0

0

 

2.

145

0

0

0

 

3.

32

0

0

0

II.

4.

349

0

0

0

 

5.

12

0

0

0

 2. pololetí 

Třída

Ročník

Počet omluvených hodin

Počet omluvených hodin na žáka

Počet neomluvených hodin

Počet neomluvených hodin na žáka

I.

1.

110

0

0

0

 

2.

99

0

0

0

 

3.

47

0

0

0

II.

4.

302

0

0

0

 

5.

10

0

6

 

 Celkový počet omluvených hodin

1. pololetí - 684 hodin, průměr 38 hodin na jednoho žáka. 

2. pololetí - 586 hodin, průměr 28,67 hodin na jednoho žáka. 

5.4.      Péče o integrované žáky 

Na škole jsme neměli integrovaného žáka. Individuální přístup (doporučila PPP) byl věnován žáku 5. ročníku.

 5.5.            Srovnávací testy SCIO 

Srovnávací testy pro zjišťování úrovně vědomostí jsme u žáků 5. ročníku tento rok nevyužili vzhledem k tomu, že v 5. ročníku byl jeden žák s e vzdělávacími problémy.

 5.6.            Výuka plavání 

V rámci tělesné výchovy absolvovali žáci 1. – 5. ročníku výuku plavání, kterou zajišťovala Plavecká škola Vysoké Mýto v krytém bazénu. Na závěr kurzu se uskutečnily závody, všechny děti si po zásluze odnesly tradiční „mokré vysvědčení“. 

5.7.            Odborná spolupráce 

5.8.            Výuka dopravní výchovy

V rámci dopravní výchovy jsme navštívili 1x 1.- 3. ročník a 3x 4. a 5. ročník dopravní hřiště při DDM v Ústí nad Orlicí. Výuka byla zaměřena na znalost dopravní problematiky chodec, cyklista.

 5.9.            Odborná spolupráce

 V průběhu celého školního roku spolupracujeme s Pedagogicko – psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí a v Pardubicích. Společně hledáme řešení výukových problémů žáků na základě doporučení pedagogické rady a ve spolupráci s rodiči. 

6.      Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

Oblasti prevence sociálně patologických jevů u žáků základní školy je věnována velká pozornost. Byl zpracován „Školní preventivní program“, který je zaměřený na výchovu ke zdravému životnímu stylu a rozvoji sociálních kompetencí.

Témata prevence jsou součástí osnov předmětů na prvním stupni v prvouce, přírodovědě, vlastivědě, českém jazyce, výtvarné výchově, pracovních činnostech a tělesné výchově.

Cílovou skupinou jsou všichni žáci 1. – 5. ročníku základní školy se zvláštním přihlédnutím k dětem ze sociálně a málo podnětného rodinného prostředí, k dětem s nedostatečným prospěchem a některými typy specifických vývojových poruch chování.

Významné místo v oblasti prevence představují aktivity organizované v době mimo vyučování. Jsou to zájmové útvary, kroužky, školní družina, akce pořádané školou v době mimo vyučování (výlety, exkurze, školní slavnosti), práce na celoškolních projektech, zapojení do třídních a školních soutěží. Velice důležitá je spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků – vzájemná informovanost, konzultace, účast na akcích školy pro rodiče (vánoční besídka, vánoční koncert, ozdravný pobyt na horách).

Všechny naplánované aktivity byly splněny a navíc byly doplněny dalšími společnými akcemi žáků, ve kterých dochází k posilování vzájemných přátelských vztahů mezi žáky různých ročníků a žáků z okolních škol. Do programu se zapojila i školní družina. Při vytváření pozitivních vztahů mezi dětmi úzce spolupracujeme s mateřskou školou – divadelní představení.… 

7.      Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s potřebami školy.

Jejich vzdělávání probíhalo v tomto roce samostudiem materiálů potřebných pro výuku v jednotlivých předmětech. 

8.      Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

8.1.      Spolupráce se školami, institucemi a akce školy 

Nadále pokračuje spolupráce mezi pedagogy a žáky naší školy s okolními školami: Dobříkov, Sruby, Vraclav, České Heřmanice, Knířov, Tisová – společná účast na branně bezpečnostním netradičním cvičení v Dobříkově pod názvem BRABENEC.

Rozvinula se spolupráce chovatelem ryb v Jamném nad Orlicí. Do ekologické výchovy patří vedle jiného i návštěva Dne Země v Chocni. Ve spolupráci s Obecním úřadem probíhal maškarní karneval.“Spolupracovali jsme s plaveckou školou Vysoké Mýto. Vyzdobili jsme 3 krát výlohy Obecní prodejny dětskými výrobky s podzimními, zimními a jarními motivy. Vánoční přáníčka a dárečky občanům Zámrsku starším 70 let. 

8.2.      Divadelní a kulturní programy 

Škola se zúčastnila 2 divadelních představení. Uspořádala ve spolupráci s malým pěveckým sborem Vánoční koncert v kostele sv. Martina. V březnu uskutečnila za finančního přispění OÚ v Zámrsku Masopustní veselí. Nacvičila a předvedla pásmo na vánoční besídce a v květnu maminkám a babičkám ke Dni matek. 

8.3.      Vlastivědné výlety a exkurze a akce spojené s poznáváním přírody, historie 

Podzimní výlet na Rybárnu v Jamném- září. Tematický výlet- návštěva ekofarmy Pěnčín,  květen Den Země – Choceň. V lednu jsme uctili na místním hřbitově  památku 5 židovských vězňů z transportu smrti. Zhlédli jsme výcvik dravců. Školní výlet do Sázavského kláštera nám přiblížil život lidí ve středověku. 

8.4.      Soutěže a Olympiády 

BRABENEC- branněbezpečnostní dopoledne v Dobříkově. Účast v okresním kole Zásady bezpečné jízdy. 

8.5.       Další školní akce 

Začátkem prosince tradiční pečení perníčků. Projekt-Zásady bezpečné jízdy a chování chodců. Sběr kaštanů – sebráno 420 kg. Sběr pomerančové kůry a léčivých bylin. Plavecký výcvik žáků 1. – 5. ročníku. 

8.6.       Zájmové kroužky 

Kroužek dovedných rukou

  

9.      Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní

         inspekcí 

Česká školní inspekce v rámci inspekční činnosti provedla ve školním roce 2009/2010

7.6.-9.6. 2010 v naší škole inspekční činnost. 

Závěry inspekce:

Celkové hodnocení školy 

Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zařazením v rejstříku škol a školských zařízení. V rámci výchovně vzdělávacího procesu respektuje principy rovného přístupu. Škola zajišťuje bezpečnost žáků, ve vzdělávání podporuje jejich zdravý fyzický a psychický vývoj. Využívá individuálního přístupu k žákům a vytváří příznivé klima pro vzájemné vztahy. Ekonomické, materiální i personální podmínky umožňují realizovat aktuální vzdělávací programy. Škola má pro svoji činnost zajištěny nezbytné prostorové podmínky. Částečná odborná kvalifikovanost pedagogického sboru neovlivnila kvalitu a úroveň vzdělávání. Školní vzdělávací program pro základní školy byl v době inspekční činnosti v souladu s požadavky RVP ZV. Partnerské vztahy školy probíhají na velmi dobré úrovni. 

Škola rozvíjí osobnost žáků. Při hodnocení vede žáky k sebehodnocení a sebereflexi. K rozvoji klíčových kompetencí přispívá vedle vzdělávacího obsahu množství doplňujících aktivit. Žáci jsou podněcováni k tvořivému, logickému myšlení a kladnému vztahu k životnímu prostředí.

  

10.    Základní údaje o hospodaření školy

 Základní údaje o hospodaření školy:

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2010 

a)      příjmy

1. celkové příjmy    1.497.230,08 Kč

      2. poplatky od nezletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců….0,- Kč

      3. příjmy z doplňkové činnosti……………0,- Kč

       4. ostatní příjmy    1.497.230,08  Kč 

b)      výdaje

 1. investiční výdaje………………………….0,- Kč
 2. neinvestiční výdaje celkem a z toho  1.500.870,53  Kč

-          náklady na platy pracovníků školy    1.362.947,-  Kč

-          ostatní osobní náklady…………………….0,- Kč

 

11.    Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Naše škola stejně jako ostatní dostala finanční prostředky z rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání,“  č.j.: 1968/2011 – 26 na nákup školního vybavení ( pracovní sešity, výtvarný materiál) pro žáky, kteří zahájí ve školním roce 2011/2012 docházku do základní školy.

Škola získala příspěvek na rozvojový program MŠMT „Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb.“, č.j. 291227/2010-26.

Dále jsme čerpali účelově vázané finanční prostředky z rozvojového programu  „ Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích s přihlédnutím k hustotě osídlení“, č.j. 1144/2011-26.

 

12.    Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

V letošním školním roce do této oblasti nebyla naše škola zapojena. Učitelé se vzdělávají v samostudiu v oblastech, které potřebují pro svou práci v jednotlivých předmětech. 

 

13.    Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

V současné době nemáme podaný projekt, který by splňoval uvedené podmínky. 

 

14.     Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 

Odborovou organizaci nemáme u ZŠ založenou. S organizacemi zaměstnavatelů nespolupracujeme. Spolupráce při zkvalitňování vzdělávání byla už v minulosti navázána se všemi malotřídními školami v okolí a stále trvá.

Výborná je spolupráce se zřizovatelem a jeho zástupci. Obec poskytuje naší škole dostatečné finanční prostředky na pokrytí podmínek pro vzdělávání. Jde o investiční a neinvestiční náklady.

  

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě 30.8. 2011

Schválena školskou radou: 10.10. 2011                                                     

 

                                                                                             Jarmila Jandová, ředitelka školy